अडियो नोटिस बोर्डको सेवा

 यस सिरहा नगरपालिकाको कार्यालयमा मिति २०७१/०७/१७ गतेबाट अडियो नोटिस बोर्डको सेवा सुचारु भएको छ|
सूचना सुन्नको लागि आफ्नो फोन (PSTN, CDMA, GSM, VSAT र Payphones) बाट १६१८०३३५२०२०६ मा दाइल गर्नुहोस|