सम्पर्क

सिराहा नगरपालिका

ठेगाना :: सिराहा - १ 

फोन न : ०३३-५२०१५८ ,०३३-५२०२०६

फ्याक्स नं:०३३-५२०२०५

प्रमुख : इन्द्र देव यादव 

ईमेल: sirahamun2053@gmail.com

फेसबुक पेज: www.facebook.com/sirahamunicipality